bconsult

Селски туризъм

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва
ДА ЗНАЕ:

 • Историческото развитие и съвременното териториално разпределение на туризма.
 • Факторите и ресурсите на туризма.
 • Структурите и органите на управление и координация на туристическата дейност.
 • Същността, особеностите на предлагането, търсенето и ценообразуването в туризма.
 • Особеностите и основните функции на туристическия пазар.
 • Основните положения при управление на доходите и печалбата на туристическите фирми.
 • Характеристиките и особеностите на различните видове туризъм – ваканционен, културен, екологичен, здравен и балнеоложки, спортен, селски и др.
 • Държавните икономически регулатори, имащи отношение към туристическия бизнес – данъци, такси, акцизи, валутни коефициенти, разчети с банките.
 • Основни познания по счетоводство.
 • Правата и задълженията си като участник в трудовия процес, съгласно Кодекса на труда.
 • Основните правила за работа на работното място, не замърсява с работата си околната среда.
 • Пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, фирмите, институциите и държавата в тях.
 • Нормативните изисквания за длъжността и необходимите компетенции.
 • Фирмената организация и основните моменти от длъжностните характеристики на служителите.
 • Да знае прилага правилата за поддържане на безопасни и здравословни условия на труд.

ДА МОЖЕ :

 • Да формулира проблеми, задава въпроси и дава удовлетворяващи отговори, прави отчет за извършената работа, познава организацията на фирмата и правомощията на длъжностните лица.
 • Да участва при разпределяне на задачите между членовете на екипа, съдейства и търси помощ от членовете на екипа, при необходимост изказва мнение и прави предложения за по-правилно разпределение на задачите, отнася се с чувство на отговорност при изпълнение на работата, която му е възложена.
 • Да разбира собствената си роля в дейността на фирмата и осъзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си.
 • Работа с компютър и свободно ползване на програмни продукти.
 • Да се справя с предвидими и рутинни задачи на работното място, като осъществява комуникация на чужд език в достатъчен обем.
Retro jordans for sale, Cheap foamposites, Cheap foamposites, jordan retro 5, cheap jordans for sale, foamposites For Sale, jordan retro 12, jordan retro 11, Cheap jordans for sale, jordans for cheap, jordan retro 11 legend blue, retro 12 jordans, jordan retro 13, jordan retro 9, cheap soccer jerseys, Canada Goose sale, cheap jordans, cheap jordan 12