bconsult

Организационна диагностика

ПОСТАВЯНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННА ДИАГНОЗА
   

ЦЕЛИ:

35caf39fc3691c34f2e48a4210c9d171045a8ef0457c1f11cbpimgpsh_thumbnail_win_distr
– Съпоставяне на настоящото състояние на организацията с желаното от мениджмънта състояние.

– Разкриване силите и причините, довели до настоящото състояние и определяне на възможните насоки и тенденции за развитие на организацията.

 

 

 

ЕТАПИ:

1. Проучване.
Клиентът и консултантът установяват взаимните си очаквания от изследването.

2. Договаряне. Преговаряне и постигане на съгласие за характера и продължителността на диагнозата и за взаимоотношенията в процеса на изследването.

3. Дизайн на изследването. Уточняване на методите,процедурите за измерване,планиране на необходимите административни действия за провеждане на самото изследване.

4. Събиране на данни. Реализира се чрез интервюта, наблюдения, въпросници, анализ на вторични данни, групови дискусии и семинари.

5. Анализ на данните и даване на обратна връзка. Консултантът интерпретира получените данни, прави писмен отчет за резултата от проучването и дава препоръки към управлението.

ДИАГНОЗА НА ПОДСИСТЕМИТЕ В ОРГАНИЗАЦИЯТА
   

648c79b143feb195929ff4a244c079d6cd9042127ad3761418pimgpsh_thumbnail_win_distrПроучват се фирмената култура, нормите на поведение, лидерството, вземането на решение, ефективността в определени целеви групи, ръководството.

Проучването може да бъде насочено към:

– Диагностика на организацията като цяло – оценка и анализ на цялата система и на фактори на средата.

– Диагностика на големите сложни хетерогенни групи.

– Диагностика на формалните трудови групи и екипи.
Целта е да се разкрият основните проблеми на екипа, груповата ефективност и възможностите за подобряването и, отношенията с лидера и съпоставимостта с груповите и организационните цели.

– Диагностициране на диадите (ръководител – подчинен) и триадите (хора, които имат свързваща роля в няколко групи).

– Диагностика на хората с ключови позиции в организацията (лидерски умения на мениджмънта). Свързана е с изпълнението на ролите, знанията, уменията и способностите на индивидите и възможностите им за развитие в кариерата.

ДИАГНОЗА НА ПРОЦЕСИТЕ В ОРГАНИЗАЦИЯТА
   

– Диагностициране на комуникацията;

– Диагностика на поставянето на цели;

– Диагностика на вземането на решение и решаването на проблемите;

– Диагностика на управляването и решаването на конфликтите;
( Диагностиката е насочена към конфликтите на различни равнища- вътрешноличностни, междуличностни,междугрупови.)

– Диагностика на управляването на взаимодействието между групите ;

– Диагностика на отношенията между ръководител и подчинени;

  1. ДИАГНОСТИКА НА ГРУПОВАТА ЕФЕКТИВНОСТ
  2. ИНТЕРВЕНЦИИ В ГРУПАТА. СФОРМИРАНЕ НА МОДЕЛИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКИПИ.

Модел “ Поставяне на цели“
(Уместен е тогава, когато е необходимо да се определят краткосрочни цели или дълговременни стратегии от изключителна важност. Групата се научава да поставя реалистични, достижими и изпълними цели, да планира начините и сроковете за изпълнението им и механизмите за оценка и обратна връзка.)

Модел “ Анализ и определяне на ролите
(Уместен е тогава, когато има проблеми с ролевата диференциация и е налице ролева неопределеност, ролеви конфликт и ролево напрежение.
Включва не само формалното описание на позицията и задълженията в организационната структура, а и неформалното разбиране , съгласието очакванията и договореността с другите, които определят начина, по който личността или групата влияе върху ролята.)

– „Междуличностен модел“
(Прилага се за дискутиране на взаимоотношенията и конфликтите между членовете на групата. Разглеждат се скрити и необсъждани проблеми, които влошават изпълнението и климата в групата. Този вид интервенции се основава на допускането, че екипите работят най- добре в условия на взаимно доверие и открита комуникация и поради това формирането на групова сплотеност е от решаващо значение за ефективността на групата.)

Модел “ Решаване на проблеми“
( Прилага се при несъответствие между наличната и желаната ситуация и е необходима помощта на фасилитатор за да се създадат висококачествени решения за постигане на желаната цел. Поради високата си структурираност подходът „Решаване на проблеми “ е приложим към различни аспекти на груповата дейност, свързани както със съдържанието и процеса на работа, така и с комуникацията, емоционалните затруднения и конфликтите.)

Модел „Решаване на междугруповите конфликти“
(Консултантът, в ролята на медиатор, диагностицира и насочва взаимодействието между групите с цел развиване на конструктивни отношения и сътрудничество между тях.)

Retro jordans for sale, Cheap foamposites, Cheap foamposites, jordan retro 5, cheap jordans for sale, foamposites For Sale, jordan retro 12, jordan retro 11, Cheap jordans for sale, jordans for cheap, jordan retro 11 legend blue, retro 12 jordans, jordan retro 13, jordan retro 9, cheap soccer jerseys, Canada Goose sale, cheap jordans, cheap jordan 12