bconsult

Валидиране на знания

Валидирането на знания  се осъществява по професии и специалности, включени в Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО), за които ЦПО притежава лицензия и по които провежда професионално обучение.

Валидирането включва процедури по:

– установяване на придобитите от лицето професионални знания, умения и компетентности;

– признаване на степен на професионална квалификация или на квалификация по част от професия.

Лицето, желаещо да валидира своите професионални знания, умения и компетентности, подава Заявление (придружено с копия на документи за доказателства) до директора на ЦПО по образец, съгласно приложението към Наредба № 2 от 13 ноември 2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности.

Провежда се среща на консултанта с кандидата за валидиране, на която се попълва Информационна карта за начално интервю и консултиране и се дават указания за попълване на Формуляра на кандидата с приложените от него доказателства. Консултантът започва попълването на личен  картон за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение и самостоятелно учене.

– Лицето, желаещо да  валидира своите знания, попълва формуляр на кандидата, като описва доказателствата (прикачени към заявлението, както и допълнителни, уточнени по време на интервюто при попълване на Информационната карта). Във формуляра се посочва кои документи са представени  допълнително.

– Всички представени подкрепящи документи се сверяват с оригиналните (представени от кандидата) и се заверяват „вярно с оригинала“.

Могат да бъдат представени следните документи – трудова книжка или препис-извлечение от трудовата книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, документ за образователно равнище, атестации, референции, свидетелства и удостоверения от предишни професионални обучения, артефакти, снимки на артефакти и др. за доказване на придобитите професионални знания, умения и компетентности, заявени за валидиране.

Комисията за установяване на придобитите от лицето професионални знания, умения и компетентности, заявени за валидиране, разглежда представените доказателства с оглед изискванията на действащото към момента ДОИ по професията и съставя протокол за съпоставяне на заявените от кандидата и описани в ДОИ компетентности (за всяка компетентност отделен протокол). Комисията завършва протокола със заключение: „съответната компетентност се признава“ или „съответната компетентност НЕ се признава, като се посочват резултати от учене, за които няма доказателства.

В случай, че няма прието ДОИ по професията и специалността, по която лицето желае да валидира своите знания, умения и компетентности, се прилагат утвърдените от министъра на образованието и науката учебен план и учебна програма по съответната професия.

 

ПРЕКЪСВАНЕ И ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ПО  ВАЛИДИРАНЕ

Лице може да прекъсне процедурата по валидиране на своите знания, умения и компетентности по свое желание по всяко време, като за това трябва да подаде заявление за това свое намерение до ЦПО „Би Консулт”.

Валидирането се прекъсва също и когато не е подадено заявление от лицето  и то повече от шест месеца не изпълнява предвидените процедури в неговия план-график за провеждане на валидиране.

Във всеки момент лицето може да възобнови процедурите по валидиране на същите професионални знания, умения и компетентности чрез подаване на ново заявление в ЦПО „Би Консулт”. Тези процедури продължават в съответствие с действащото ДОИ за придобиване на квалификация по професия към момента на подаване на заявлението. Лицето представя само допълнителни документи, /ако са налице такива/ придобити или изменени след прекъсване на процедурата.

Retro jordans for sale, Cheap foamposites, Cheap foamposites, jordan retro 5, cheap jordans for sale, foamposites For Sale, jordan retro 12, jordan retro 11, Cheap jordans for sale, jordans for cheap, jordan retro 11 legend blue, retro 12 jordans, jordan retro 13, jordan retro 9, cheap soccer jerseys, Canada Goose sale, cheap jordans, cheap jordan 12