bconsult

Бизнес тренинги

Различните варианти на тренинги, които центърът разработва и реализира, представляват система от методи за подпомагане промяната в отделния човек, работния екип и организацията като цяло. В тренинговата група протичат процеси, които подпомагат вътрешното освобождаване на личността, повишават психологическата и компетентност, разширяват знанията в различни сфери и уменията и за общуване и себепознание.

С нашия опит и знания можем да Ви подкрепим в процеса на опознаване и управление на персонала.

Сформират се групи от 8 до 15 души. В тренингите се използват техники от позитивната психотерапия, гещалттерапията, когнитивно-поведенческа терапия, техники за релаксация, ролеви игри, видеозаснемане и др.

НАШИ РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ:

Могат да се сформират, както  групи от една фирма, така и групи с представители на различни организации.При заявка от дадена фирма се изработва отделен дизайн, съответстващ на проблематиката и постигането на определени цели за организацията, съобразен със спецификата и потребностите й.

 

 

Тренинг за изграждане на екипи (Team building)

Тренингът повишава сензитивността на личността в условията на интензивен групов опит, развива знанията и способностите за общуване, създава условия за споделяне на собствените преживявания в група, изгражда умения за работа в екип и вземане на групово решение, повишава доверието и сътрудничеството между отделните членове на групата. Подходящ е за всички колективи, които се стремят към повишаване на зрелостта и ефективността на професионалните взаимоотношения.

Тренинг за устойчивост към стресогенни въздействия

Тренингът подкрепя и разширява уменията за психично разтоварване. Овладяват се методите на прогресивната мускулна релаксация, автогенен тренинг и активните форми на възстановяване. На основата на техниките „отпускане чрез концентрация“ и „общуване чрез движение“ се постига противодействие на склонноста към успокоение чрез външни субстанции – алкохол, медикаменти , психотропни вещества. Подходящ е за хора, извършващи монотонни дейности или изпитващи психически натоварвания.

Тренинг за усъвършенстване на емоционалната интелигентност

Тренингът е насочен към развиване на компонентите на емоционалната интелигентност – разпознаване и назоваване на чувсвата и емоциите, изграждане на умения за тяхното контролиране, повишаване на вътрешната мотивация, формиране на умения за въздействие върху емоциите и чувствата на околните. Подходящ е за всички, които се стремят към личностно себеразвитие.

Тренинг за повишаване уменията за публично представяне на продукт (презентация)

Тренингът е насочен към овладяване на базисни знания и умения за правилно структуриране на темата и публично изложение. Овладява се спецификата на подреждане на материала в трите части на темата – увод, изложение и заключение. Разкриват се психологическите механизми за преценка, взаимодействие и въздействие върху аудиторията. Подходящ е за хора, извършващи публични представяния на продукти и идеи.

Тренинг за разрешаване на конфликти

Тренингът създава умения за опознаване и справяне с чувствата, които водят до пораждане на конфликтни ситуации и ескалиране на конфликта. Спомага за откриване на общност в интересите при сложни ситуации. Показва начините за преработка на неефективните позиции в спора и стъпките за конструктивно общуване. Подходящ е за всички личности и колективи, имащи активни контакти с хора и вероятност за поява на конфликтни ситуации.

Тренинг за асертивно (уверено) поведение

Тренингът спомага за преодоляване на неувереността, за повишаване на самочувствието и самооценката на участниците. Овладяват се техники за ефективно поведение чрез отстояване на собствената позиция без конфронтиране с околните. Подходящ е за хора, осъществяващи директни продажби, рекламна дейност и всички, които искат да постигнат личностна ефективност в контактите с околните.

Тренинг за развиване уменията за продажба

Тренингът е насочен към изграждане на умения за предлагане на продукт, водене на преговори, сключване на сделки и повишаване като цяло на комуникативните възможности. Овладява се последователността от специфични цели при водене на разговор, реакциите спрямо изказванията на партньора, въздействието на невербалната комуникация върху ефективността на сделката.
Подходящ е за дистрибутори, рекламни специалисти и хора, осъществяващи директни продажби.

Тренинг за формиране на лидерски умения на мениджмънта

Тренингът е насочен към изграждане на способности на мениджърите да включват служителите в разработването на планове, вземането на решения и постигане целите на компанията. Изграждат се умения за последователност в  действията, гарантираща положителен пример пред подчинените им, както и способности  да променят неефективни практики и да въвеждат нови подходи за оптимизиране на работния процес. Насочен е към всички, които са на мениджърски позиции.

Тренинг за развитие на комуникативните умения

Тренингът спомага за осмисляне особеностите на човешкото общуване, за вглеждане и преоценка на собствения стил на комуникация, за разграничаване на ефективните от неефективните модели на взаимодействие. Усъвършенстват се уменията за общуване чрез развитие на способността за емпатия, овладяване на техники за ефективно слушане и подаване на обратна връзка. Подходящ е за рекламни специалисти бизнес секретари и офис мениджъри , педагози, социални работници , както и за всички хора, чиито професионални ангажименти са свързани с интензивно ежедневно общуване и изискват умения за осъществяване на трайни и ефективни контакти.

Тренинг за работа при специфични и екстремални условия

Тренингът способства усвояването на ефективна поведенческа линия при работа в специфични и екстремални условия. Акцентира се върху усъвършенстването на наблюдателността, концентрацията и обхвата на вниманието, справянето с чувствата и нагласите. Овладяват се техники за следване на инструкции и вземане на решение в дефицит от време, за справяне с високите нива на професионален стрес и за съгласуване на екипа при усложнени ситуации. Акцентира се върху засилване на доверието при професионалните взаимодействия. Подходящ е за хора, извършващи охранителна дейност, и за всички, работещи при рискови условия.

 

 

Retro jordans for sale, Cheap foamposites, Cheap foamposites, jordan retro 5, cheap jordans for sale, foamposites For Sale, jordan retro 12, jordan retro 11, Cheap jordans for sale, jordans for cheap, jordan retro 11 legend blue, retro 12 jordans, jordan retro 13, jordan retro 9, cheap soccer jerseys, Canada Goose sale, cheap jordans, cheap jordan 12