bconsult

Английски език

Център за професионално обучение „Би Консулт“ предлага курсове по Английски език в следните нива:
A1 (Elementary)
A2 (Pre-Intermediate)
B1 (Intermediate)
B2 (Upper-Intermediate)
C1 (Advanced)
Всяко ниво е по 100 учебни часа.
Обучението се провежда в малки групи от 4 до 8 човека.
Ниво А1 (elementary) е предназначено за начинаещи курсисти. В него се придобиват основни езикови компетенции,  свързани с базовата граматика, умения за четене и разбиране на текст и слухово възприятие. Аудиозаписи, които сa използвани по време на обучението, създават импровизирана чуждоезикова среда и развиват уменията на обучаемите да възприемат слухово и да се чувстват сигурни в ежедневни разговорни практики.

Ниво А2 (Pre-Intermediate) е за курсисти, които имат начални езикови познания. Този курс развива техните умения да използват английския в познати ситуации, свързани с работата, училището, семейството и свободното време. Усъвършенстват се техните говорни умения по теми от тяхното ежедневие и се доразвиват граматическите структури и глаголни времена, обхващащи основата на английската граматика.

Ниво В1 (Intermediate) е предназначено за средно напреднали. Важен акцент в него е успешната употреба на граматическите структури, изучавани в предходните 2 нива. Дава се възможност на курсистите да затвърдят и разширят граматическия материал по английски език като съпоставят употребата на сегашни времена, минали времена, модални глаголи, страдателен залог, начини за изразяване на бъдещи действия, условни изречения от първи и втори тип, пряка и непряка реч.

Ниво В2 (Upper-Intermediate) затвърждава и допълва системата от вече познати глаголни времена – сегашни, минали и бъдещи, употребата им в деятелен и страдателен залог, герундий, инфинитивни форми, модални глаголи, изразяване на навици в сегашно и минало време, хипотези, определителен и неопределителен член, количествени определителни, броими и неброими съществителни и т.н. Лексиката се разширява и затвърждава в различни дискусии и говорни практики.

Ниво С1 (Advanced) успешно усъвършенства и четирите езикови умения – четене, писане, слушане и говорене. Курсистите се стимулират да се изказват свободно и правилно при обсъждане на автентични текстове. Упражненията за слушане с разбиране са реални и ни потапят в англоезичната среда,  като провокират дискусии и развиват лингвистичните умения. Акцент в граматиката е усвояването на тънкостите в прилагането й. Лексиката обхваща голям обем от думи и изрази, като важен момент е многозначността на английските думи, употребата на синоними и антоними, словосъчетания, метафори, фразови глаголи и идиоматични изрази.

За повече информация моля, обадете се на тел. 0893509896

Retro jordans for sale, Cheap foamposites, Cheap foamposites, jordan retro 5, cheap jordans for sale, foamposites For Sale, jordan retro 12, jordan retro 11, Cheap jordans for sale, jordans for cheap, jordan retro 11 legend blue, retro 12 jordans, jordan retro 13, jordan retro 9, cheap soccer jerseys, Canada Goose sale, cheap jordans, cheap jordan 12